31762 ΤΣΑΓΚΟΥΔΗΣ ΑΡΧΟΝΤΗΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B