31855 ΜΠΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B