31941 ΒΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B