31957 ΧΑΤΖΗΣ - ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B