32059 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B