32146 ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B