32219 ΧΑΔΟΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ - Πληρωμή για 2023A και 2023B