32220 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - Πληρωμή για 2025A και 2025B