32247 ΜΠΑΡΟΥΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - Πληρωμή για 2024A και 2024B