32308 ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B