32326 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΦΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B