32383 ΤΣΙΦΛΙΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B