32391 ΒΑΛΑΧΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B