32527 ΠΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B