32655 ΤΣΙΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B