32687 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B