32735 ΜΠΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B