32784 ΚΟΝΤΟΒΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Πληρωμή για 2024A και 2024B