32802 ΠΙΣΧΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B