32839 ΕΣΠΑΝΙΟΛ-ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B