33093 ΛΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B