33207 ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B