33443 ΦΛΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B