33474 ΤΑΜΑΜΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B