33514 ΚΛΗΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B