33541 ΚΑΡΥΔΑΣ - ΥΦΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B