33542 ΠΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B