33561 ΤΑΒΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - Πληρωμή για 2024A και 2024B