33565 ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - Πληρωμή για 2024A και 2024B