33622 ΛΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B