33703 ΜΠΡΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B