33796 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B