33947 ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΚΙΜΩΝ - Πληρωμή για 2023A και 2023B