34294 ΛΑΜΝΗΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B