34298 ΝΤΟΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - Πληρωμή για 2023A και 2023B