34374 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B