34473 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B