34807 ΚΙΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B