34821 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B