34840 ΥΔΡΑΓΩΓΟΣ ΒΥΡΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B