34844 ΣΤΕΦΑΝΙΔΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B