35065 ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΣ - ΦΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B