35133 ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B