35245 ΤΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B