35260 ΚΑΡΑΜΠΑΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B