35293 ΤΣΙΑΛΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - Πληρωμή για 2023A και 2023B