35373 ΔΕΛΗΔΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B