35393 ΒΑΛΟΥΡΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ - Πληρωμή για 2023A και 2023B