35444 ΚΑΤΣΙΛΑ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ - Πληρωμή για 2023A και 2023B