35560 ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Πληρωμή για 2024A και 2024B